c.k.daňová kancelář

Aktuality

ORLICKÝ KONZUM: Výstraha členům - doložení čísla bankovního účtu

 • 13.3.2020 17:55

Orlický konzum, obchodní a výrobní družstvo Kostelec nad Orlicí v likvidaci

                            Husova 149, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČ: 00032174

 

Urgence doložení čísla bankovního účtu – poslední výstraha před vyloučením pro neplnění členských povinností

Vážený člene družstva,

Dovolte mi Vás…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Zvláštní režim EET

 • 6.3.2020 1:15

Zvláštní režim EET

 

Co znamená zvláštní režim EET?

 • Není potřeba žádné vybavení, vyplňujete předtištěné účtenky, které si vyzvednete na finančním úřadě. S jedním blokem zvládnete vystavit 100 účtenek
 • Úředníci budou první bločky vydávat s povolením ke zvláštnímu režimu EET nebo…

  více...

  c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

ORLICKÝ KONZUM: Výstraha členům - doložení čísla bankovního účtu

 • 13.3.2020 17:55

Orlický konzum, obchodní a výrobní družstvo Kostelec nad Orlicí v likvidaci

                            Husova 149, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČ: 00032174

 

Urgence doložení čísla bankovního účtu – poslední výstraha před vyloučením pro neplnění členských povinností

Vážený člene družstva,

Dovolte mi Vás důrazně a naposledy upozornit, že jste doposud nesplnil své členské povinnosti, a to konkrétně sdělení čísla bankovního účtu či jiné dispozice pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku družstva, ač jste již minimálně dvakrát byl k tomu vyzván. Poslední termín pro splnění je 10 dnů od doručení této výzvy.

 

Dle článku č. 8 stanov je členům družstva, kteří nesdělili číslo účtu či jiné dispozice pro zaslání podílu na likvidačním zůstatku (a taktéž v případech neoznámení změny, tedy např. nové korespondenční adresy a tedy nemožnosti řádného doručování korespondence) a tedy neplní své členské povinnosti, zaslána výstraha před vyloučením člena pro neplnění povinností. Pokud nebude člen ani poté reagovat, rozhodne představenstvo o jeho vyloučení, a to na základě článku 8 platných stanov:

čl. 8

Vyloučení

 

1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi.

 

2. Člen může být vyloučen:

a) jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti,

b) jestliže zavrženíhodným způsobem zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů,

c) nedoplatí ve stanovené lhůtě základní členský vklad,

d) nesplňuje-li podmínky členství uvedené v čl. 3 odst. 1, nebo jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi,

e) neoznámí-li družstvu písemně každou změnu, která souvisí s evidencí členství dle čl. 4 odst. 2 písm. d) stanov.

 

3. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení o právu vylučovaného člena, podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů. O vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Důvod nemůže být dodatečně měněn.

 

4. Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně - doporučeným dopisem do vlastních rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí představenstva.

 

5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může proti němu podat námitky ke shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Jestliže shromáždění delegátů zamítne námitky, má člen právo podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Rozhodnutí shromáždění delegátů o námitkách představenstvo vyhotovuje písemně a doručuje je členovi obdobným způsobem jako rozhodnutí o vyloučení.

 

6. Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený člen. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodlo-li shromáždění delegátů nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné platí, že členství v družstvu nezaniklo.

 

7. Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek.

 

Doručování a fikci doručení při nepřevzetí dopisu řeší čl. 19 stanov v tom smyslu, že i při nepřevzetí je dopis doručený.

 

Číslo bankovního účtu či jinou dispozici k zaslání podílu na likvidačním zůstatku (např. přesnou adresu, na kterou bude částka zaslána, domluva osobního vyzvednutí apod.) je třeba zaslat nejpozději do 2.4.2020 na adresu likvidátora (nikoliv adresu družstva), tj.:

 

c.k. daňová kancelář, a.s.

Komenského 41

516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Děkuji za vyřízení

 

 

 

Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Předseda představenstva c.k. daňová kancelář, a.s.

Pověřená likvidací

 

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice